Privacy verklaring 

De Woonzorg Hesselshoeve, gevestigd te Wapse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Rollestraat 37, 7983 KK Wapse

https://zorgboeren.nl/woonzorg-hesselshoeve / woonzorg@hesselshoeve.nl
06-42812373

Functionaris Gegevensbescherming
De Functionaris Gegevensbescherming van Woonzorg Hesselshoeve is Linda Bos. Zij is te bereiken via woonzorg@hesselshoeve.nl.

Persoonsgegevens
Woonzorg Hesselshoeve verwerkt jou persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder in de bijlage vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Woonzorg Hesselshoeve verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Doel en grondslag
Woonzorg Hesselshoeve verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten aan je te leveren
 • Het afhandelen van de betaling voor de diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief voor bewoners en hun ouder(s)
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Delen van persoonsgegevens met derden
Woonzorg Hesselshoeve verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Woonzorg Hesselshoeve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Woonzorg Hesselshoeve gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woonzorg Hesselshoeve en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar woonzorg@hesselshoeve.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Woonzorg Hesselshoeve wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Woonzorg Hesselshoeve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heb dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbeheer via genoemde contactgegevens.

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier en wie mag het wijzigen/informatie toevoegen

Op de Hesselshoeve worden de persoonsgegevens van jou in de kast op kantoor bewaard en nieuwe gegevens worden gedigitaliseerd in Zilliz, derden hebben hier geen toegang toe. Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de Hesselshoeve. Medewerkers van de Hesselshoeve mogen de persoonsgegevens van jou wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen, dit gaat in overleg met jou.

Hierbij geef ik, …………………………………………..(naam deelnemer), schriftelijke toestemming dat de medewerkers van de Hesselshoeve (inclusief stagiaires en uitzendkrachten) mijn dossier mogen inzien.

Ik……………………………………….(naam deelnemer) ga akkoord met de inhoud van de

privacyverklaring.

NB. Als er informatie uit jouw dossier naar een externe gaat, dan zal er altijd toestemming aan jou gevraagd worden.

Datum:

Naam deelnemer:

Handtekening:

Bijlage – gegevensbescherming

Register persoonsgegevens Woonzorg Hesselshoeve – Wapse

De Woonzorg Hesselshoeve werkt met de onderstaande persoonsgegevens van deelnemers aan de dagbesteding en voor de bewoners aan de woonzorg. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de tijdige en juiste communicatie over de deelneming aan de dagbesteding en de woonzorg van Woonzorg Hesselshoeve en voor de facturering daarvan. Deelnemers en/of hun bevoegde verwanten hebben ingestemd met het gebruik van deze persoonsgegevens en hebben deze zelf geleverd.

De persoonsgegevens:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Postcode
 4. Telefoonnummer
 5. Mailadres
 6. BSN
 7. Geboortedatum
 8. Burgerlijke staat
 9. Naam mentor/bevoegde verwant
 10. Telefoonnummer mentor
 11. Naam huisarts
 12. Telefoonnummer huisarts
 13. Naam apotheek
 14. Telefoonnummer apotheek

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Woonzorg Hesselshoeve dient wettelijk alle dossiers en dus cliëntgegevens 15 jaar te bewaren.